Öntapadós Tapéta webshop - ontapadostapeta.eu
Öntapadós Tapéta webshop - ontapadostapeta.eu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSHOZ A https://ontapadostapeta.eu weboldalon történő vásárlás során személyes adatokat adsz meg, melyeket

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”),
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR"),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”),
 • a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”), valamint - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”), valamint - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”) alapján kezelünk.

A jogszabályok előírásainak megfelelően tájékoztatunk Téged a személyes adataid kezelésének részleteiről, valamint adatkezeléssel kapcsolatos jogaidról.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


a) Demeter Group Kft.
b) Székhely és levelezési cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
c) Ügyvezetők: Demeter Róbert és Demeter Miklós
e( Cégjegyzék szám: 13-09-214102
d) Adószám: 27179820-2-13
f) Bank: Budapest Bank
g) Bankszámlaszám: 10101023-73099200-01005000
h) weboldal címe: https://ontapadostapeta.eu
i) E-mail: info@ontapadostapeta.eu
j) Telefonszám: +36 (20) 5144224
Továbbiakban: Adatkezelő

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.eu szolgáltató Kft., 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241., e-mail címe: support@tarhely.eu, utalas@tarhely.eu, weboldala:tarhely.eu

Az Adatkezelő határozza meg a webáruházban történő vásárlás során elkért adatok körét, célját, időtartamát és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit a III-IV. pontban meghatározott célokból.

II. SZEMÉLYES ADATAID MEGADÁSA

Személyes adataid megadása önkéntes. Nem vagy köteles a személyes adataid megadására, de azok hiányában nem tudod igénybe venni a webáruház bizonyos szolgáltatásait (pl. törzsvásárlói hűségprogramban való részvétel, termékek kiszállítása).

III. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Az érintetteknek lehetőségük van regisztrációt és bejelentkezést követően vásárolni az Adatkezelő webáruházában (nem kötelező). Regisztrálni és bejelentkezni az Adatkezelő weboldalán létrehozott felhasználói fiókkal lehet.

III.1. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA SORÁN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK

3.1.1. Kezelt adatok:

 • a.) felhasználónév
 • b.) e-mail cím,
 • c.) felhasználó által megadott jelszó
 • d.) számlázási és szállítási cím(ek) esetében: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám (kötelező)
 • e.) adószám (nem kötelező)

3.1.2. Az adatkezelés célja

Online termékértékesítés, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás.

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A hozzájárulást a info@ontapadostapeta.eu email címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

3.1.4. Az adatkezelés jogalapja

Online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
A szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján.
A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

III.2. TELEFONOS ÉS EMAIL-ES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MEGKERESÉS SORÁN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK

3.2.1. Kezelt adatok

 • a.) vezetéknév,
 • b.) keresztnév,
 • c.) e-mail cím,
 • d.) lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám),
 • e.) telefonszám
 • f.) az ügyfélszolgálathoz email-ben beérkezett, a felhasználóra, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és
 • g.) az ügy körülményei.

3.2.2. Az adatkezelés célja

A https://ontapadostapeta.eu/#kapcsolat weboldalon található kapcsolatfelvételre érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. Az e-mailen történő kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

3.2.3. Az adatkezelés időtartama

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követő 8 év múlva törli. A hozzájárulást a info@ontapadostapeta.eu email címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

3.2.4. Az adatkezelés jogalapja

Az ügyfélszolgálati tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

III.3. PANASZKEZELÉS SORÁN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK

3.3.1. Kezelt adatok

 • a.) a fogyasztó neve, lakcíme,
 • b.) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • c.) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • d.) az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • e.) a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása (kivéve, ha e-mailen vagy telefonon terjesztették elő a panaszt),
 • f.) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • g.) a panasz egyedi azonosítószáma.

3.3.2. Az adatkezelés célja

A https://ontapadostapeta.eu/#kapcsolat weboldalon található kapcsolatfelvételre érkező panasz körülményeinek kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak.
A kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

3.3.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.

3.3.4.Az adatkezelés jogalapja

A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

III.4. FACEBOOK OLDALON MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK

3.4.1. Kezelt adatok

Kommentek és üzenetek az Öntapadós Tapéta elnevezésű Facebook oldalon (https://www.facebook.com/ontapados-tapeta)

3.4.2. Az adatkezelés célja

A fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni az Adatkezelőnek a Facebookon keresztül. Az Adatkezelő vagy az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtó Adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges. (A Facebook nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának.)

3.4.3. Az adatkezelés időtartama

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat az Adatkezelő a kommunikáció időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

3.4.4. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása az, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

IV. PROFILALKOTÁS

4.1. Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a felhasználói igényeknek, kívánságoknak és érdeklődési körnek megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhasson profilalkotást végez. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül juttathatja el e-mailben vagy a weboldalon jelenítheti meg.

4.2. Profilalkotás fogalma: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen érdeklődéshez, személyes preferenciákhoz, egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használunk.

V. A SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐ SZEMÉLYEK

5.1. Az adatokhoz az Adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársai, illetve ezen tájékoztató kivonatban megnevezett Adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő rendszergazdája és a 11.1. pontban megnevezett Adatfeldolgozók az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerhetik a személyes adatokat.

5.2. Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EUU.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords, a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), webanalitikai szolgáltatását.

5.3. A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookiek által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics és a Google Adwords a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják. További információk megtalálhatók a Öntapadós Tapéta Webáruház cookie tájékoztatójában.

VI. ADATTOVÁBBÍTÁS

6.1. Online fizetés esetén

Amennyiben a weboldalon keresztül online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya adatokat továbbítjuk a Paylike ApS., mint pénzintézeti szolgáltató felé. A Paylike-al történő online fizetési módozat választása esetén a 6.1.2. pontban közölt adatok a Paylike rendszere felé kerülnek továbbításra.

6.1.1. Az adattovábbítás címzettje online fizetés esetén

 • Cégnév: Paylike ApS.
 • Székhely: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia
 • Levelezési cím: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia
 • E-mail: hello@paylike.hu
 • Telefonszám: +36 1 500 9480

6.1.2. A továbbított adatok

A vásárlás során a kosárba helyezett termékek, a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek), vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, számlázási/szállítási cím, IP cím. A fizetés során megadott bankkártya adatokat közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adod meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.

6.1.3. Az adattovábbítás célja

A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

6.1.4. Az adattovábbítás jogalapja

A Címzett jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján.
A Paylike által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – bővebben tájékozódhatsz a https://paylike.hu/privacy oldalon.

6.2. Kiszállítás esetén

A csomagok előkészítése, illetve termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek felé kerül továbbításra:

 • Cégnév: GLS General Systems Logistics Hungary Kft.
 • Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
 • Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755 Adószám: 12369410-2-44
 • E-mail: info@gls-hungary.com
 • Telefonszám: (+36 29) 886 700
 • Cégnév: Magyar Posta Zrt
 • Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6
 • Levelezési cím: 1540 Budapest
 • Adószám: 10901232-2-44
 • E-mail: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu
 • Telefonszám: +36 1 767-8272
 • Cégnév: TOP TRADE 2000 Bt.
 • Székhely: 1118 Budapest, Regős köz 1.10/43.
 • Levelezési cím: 1118 Budapest, Regős köz 1.10/43.
 • Adószám: 28628059-2-43
 • E-mail: info@gekkofix.hu
 • Telefonszám: +36 (20) 974 6362 6.3.

6.3 Adataid a fentieken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha Téged előre tájékoztatunk az esetleges címzettről és ezt követően ehhez előzetesen hozzájárulsz, vagy azt egyébként jogszabály írja elő.

6.4. Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

Az adataid az 5. és 6. pontokban említetteken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha Téged előre tájékoztatunk az esetleges címzettről és ezt követően ehhez előzetesen hozzájárulsz, vagy azt egyébként jogszabály írja elő. Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

VII. LINKEK KÖZÖSSÉGI MÉDIA SZOLGÁLTATÓKHOZ, KÖZÖSSÉGI MÉDIA BÖNGÉSZŐ BŐVÍTMÉNYEKHEZ

7.1. Az Adatkezelő https://ontapadostapeta.eu weboldala a Facebookra, a YouTube-ra és az Instagram oldalra irányító egyszerű linkeket tartalmaz. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra) kattintasz. Amikor rákattintasz az adott ikonra, az adott közösségi média-üzemeltető oldala felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon az adott közösségi médiaüzemeltető szabályzatának megfelelően a termékeinkkel kapcsolatos információkat tehetsz közzé.

VIII. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

8.1. Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.

8.2. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

8.3. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

8.4. Az Adatkezelő a weboldala fenntartásához és kezeléséhez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a weboldalon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

 • Cégnév: Tárhely.eu szolgáltató Kft.,
 • Cím: 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241.,
 • E-mail címe: support@tarhely.eu, utalas@tarhely.eu,
 • Weboldala: tarhely.eu

8.5. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

IX. AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

9.1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

9.2. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

9.3. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a.) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b.) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c.) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

X. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

A fentiekben a felvételek felhasználása tekintetében rögzített jogosultságokon túlmenően az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán:

10.1. A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a.) az adatkezelés céljai;
b.) az érintett személyes adatok kategóriái;
c.) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d.) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e.) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f.) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g.) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h.) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A fentiek szerinti jogok a fenti I. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

10.2. Helyesbítés joga:

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

10.3. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a.) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b.) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c.) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
d.) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e.) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f.) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a.) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b.) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c.) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll; br>d.) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
e.) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
f.) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést ; vagy
g.) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a.) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b.) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c.) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d.) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

10.5. Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a.) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b.) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

10.6. Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

10.7. Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

10.8. Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

XI. ADATFELDOLGOZÁS

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezeli.

Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

11.1. Adatfeldolgozók adatai és elérhetősége:

IT szolgáltató

Társaságunk weboldala fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (weboldal tárhely) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezelheti a szervereken tárolt személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása, karbantartása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: Tárhely.eu szolgáltató Kft., 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241., e-mail címe: support@tarhely.eu, utalas@tarhely.eu, weboldala:tarhely.eu

Könyvviteli és bérszámfejtő szolgáltató

Vállalkozásom az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a vállalkozásom szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából a szerződés megszűnéséig, illetve a törvényi bizonylatőrzési kötelezettség fennállásáig.

A szolgáltató megnevezése:

Cégnév: PR-System Kft Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 13. Adószám: 23074163-2-13 Telefonszám: +36 (30) 903 6043

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli. A számlázás a NAV Online számlázó rendszerével történik, melynek további kezelését a Skylon ügyviteli rendszer kezeli:

 • Cégnév: Skylon Enterprise Kft
 • Székhely: 4064 Nagyhegyes Bartók Béla u. 32
 • Cégjegyzékszám: 09-09-030709
 • Vezetve a Debreceni Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
 • Adószám: 26737656-2-09
 • Telefonszám: +36308839385
 • E-mail: toth.sandor@skylon.hu

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagelőkészítés, csomagküldés Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma, a rendelés értéke), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket. Ezen szolgáltatók:

 • Cégnév: GLS General Systems Logistics Hungary Kft.
 • Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
 • Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755 Adószám: 12369410-2-44
 • E-mail: info@gls-hungary.com
 • Telefonszám: (+36 29) 886 700
 • Cégnév: Magyar Posta Zrt
 • Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6
 • Levelezési cím: 1540 Budapest
 • Adószám: 10901232-2-44
 • E-mail: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu
 • Telefonszám: +36 1 767-8272
 • Cégnév: TOP TRADE 2000 Bt.
 • Székhely: 1118 Budapest, Regős köz 1.10/43.
 • Levelezési cím: 1118 Budapest, Regős köz 1.10/43.
 • Adószám: 28628059-2-43
 • E-mail: info@gekkofix.hu
 • Telefonszám: +36 (20) 974 6362

XII. GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

12.1. 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával kijelented és szavatolod, hogy a fentiekre figyelemmel jársz el, cselekvőképességed az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

12.2. Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem vagy jogosult, köteles vagy az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles vagy mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására.

12.3. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Veled személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést köteles vagy biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha harmadik személy - például fogyasztó - nevében jársz el, jogosultak vagyunk kérni a meghatalmazásodat és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

12.4. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, hogy a 13. pontban meghatározott elérhetőségeinken haladéktalanul közöld velünk, ha tudomásodra jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Rólad jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.

XIII. KAPCSOLATI ADATOK

A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel, valamint a GDPR szerinti jogaid gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésed, kérésed tekintetében kérjük azokat juttasd el a info@ontapadostapeta.eu email címre, illetve írásban a 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. postacímünkre.

Kérjük, tartsd szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban – a Te érdekedben - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságodat hitelt érdemlően igazoltad.

XIV. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

a.) Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel keresheted az Adatkezelőt a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén.
b.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve
c.) jogaid megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Panaszkezeléshez (nyomtatott verzióhoz) kiegészítő szöveg:

Kijelentem, hogy a panaszkezelés felvett személyes adataim kezeléséről szóló tájékoztatót elolvastam, megértettem, és hozzájárulok a személy adataim abban foglaltaknak megfelelő kezeléséhez. Kelt:____________________ , _____ év _____ hó _____ nap Név:____________________

envelopephone-handsetmap-markerbus
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram